Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

zagansky
1165 f6dc 500
zagansky
zagansky
6776 fdf0 500
Reposted fromkartofel kartofel viaOsorkonius Osorkonius
zagansky
5541 895a
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
zagansky
1313 754a
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viairmelin irmelin
zagansky
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

March 23 2018

zagansky
Badania pokazują, że straty, których doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, czynią nas wrażliwymi na każdą stratę, jakiej doświadczamy w późniejszym życiu. Tak więc w połowie naszego życia naszą reakcją na śmierć w rodzinie, na rozwód, na utratę pracy może być poważna depresja- może to być reakcja bezbronnego, bezradnego i przepełnionego złością dziecka.
— Judith Viorst
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
zagansky
2586 5816
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zagansky
1469 de35 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
zagansky
2588 58c6 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
zagansky
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
6842 be10
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
6842 be10
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
zagansky
0583 4eed 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
zagansky
1970 b9d4 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
zagansky
2319 6119 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
zagansky
Reposted fromKara1969 Kara1969 viairmelin irmelin
zagansky
5713 a328 500
another barrier has been broken :<
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
zagansky
0985 d129 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
zagansky
6401 502b 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl